Adatvédelmi tájékoztató

A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ügyfeleinket az alábbiakról tájékoztatjuk:


1. Az Invitel Zrt. által kezelhető személyes adatok köre:
Az Invitel Távközlési Zrt-vel szerződéses jogviszonyban állók (előfizetők) személyes adatai.

1.1. Személyes adatok:
a)    az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye,
b)    az előfizetői hozzáférési pont helye,
c)    az előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma,
d)    egyéni előfizető esetén az előfizető születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje,
e)    korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a törvényes képviselő a), c)-d) pont szerinti adatai,
f)    természetes személy előfizető személyi igazolvány száma,
g)    kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám, mobil telefonszám.
1.2. Az előfizető adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai:
a)    az előfizetői névjegyzékkel,
b)    az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésével,
c)    a tételes számlamelléklet, illetve a hívásrészletező igénylésével,
d)    az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóval,
e)    az egyéni előfizetői minőséggel,
f)    az egyedi előfizetői szerződésben foglaltak megismerésével,
g)    a 6/2011. (X. 6.) NMHH rendeletnek 6. § (3) bekezdés szerinti, az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételével,
h)    tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljából történő adatkezeléssel
kapcsolatos nyilatkozatok.
1.3. A számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából kezelt adatok:
a)    az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. § (5) bekezdés a) pontja szerinti személyes adatok (jelen Tájékoztató 1.1. a)-f) pontjai szerint);
b)    az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója;
c)    az előfizető címe és az állomás típusa;
d)    az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma;
e)    a hívó és a hívott előfizetői számok;
f)    a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés időtartama, illetőleg a továbbított adat terjedelme, valamint a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók;
g)    a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma;
h)    a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok;
i)    tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei;
j)    telefon szolgáltatás esetén az előfizetők és felhasználók részéről igénybe vehető egyéb, nem elektronikus hírközlési szolgáltatásra, különösen annak számlázására vonatkozó adatok;
k)    az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez jogellenesen alkalmazott - így különösen a tulajdonosa által letiltott - előfizetői végberendezések használatára, illetve annak kísérletére vonatkozóan a szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatában keletkező adatok.
1.4. Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzés:
a)     helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt adatok (jelen Tájékoztató 1.1. a)-f) pontjai szerint);
b)    helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont hívószáma vagy egyéb, az előfizető, felhasználó egyedi azonosításához szükséges - az előfizetői szerződésben rögzített, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltató által egyéb módon az előfizetőhöz, felhasználóhoz rendelt - állandó műszaki-technikai azonosítók;
c)    helyhez kötött telefonszolgáltatás, helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont létesítési címe és típusa;
d)    helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a kommunikációban részt vevő előfizetők, felhasználók hívószámai, egyedi műszaki-technikai azonosítói, felhasználói azonosítói, az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa, a kommunikáció dátuma, kezdő és záró időpontja;
e)    helyhez kötött telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja igénybevételénél alkalmazott hívásátirányítás és hívástovábbítás esetén a hívásfelépítésben részt vevő köztes előfizetői vagy felhasználói hívószámok;
f)    internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a szándékolt címzett irányában megkezdett kommunikációra vonatkozóan a d) pont szerinti adatok;
g)    internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa és a szolgáltatás előfizető vagy felhasználó általi igénybevételének dátuma, kezdő és záró időpontja, az igénybevételnél használt IP cím, felhasználói azonosító, hívószám;
h)    internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja során az előfizetők, felhasználók egyedi műszaki-technikai azonosítóinak az elektronikus hírközlési szolgáltató általi bármely átalakításának követéséhez szükséges adatok (IP cím, portszám);
1.5. Hangfelvételek:
a)    A telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői bejelentések (panasz és hibabejelentés) hangfelvétele.
b)    Távollévők között telefonon történt szerződéskötés, szolgáltatás megrendelés hangfelvétele.

2. A személyes adatok tárolásának időtartama és módja:
2.1. Tárolás időtartama:
•    Az adattal összefüggésben eredő igények az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti elévüléséig kezelhetők: a szerződés megszűnését követő 1 év.
•    A telefonos ügyfélszolgálatra érkező bejelentésről készült hangfelvételek a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti időpontig megőrizhetőek: bejelentéstől számított 5 év.
•    Hibaelhárítással kapcsolatos valamennyi adat esetében a megőrzési idő: hibaelhárítástól számított 1 év.
•    Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzés esetében az előfizetői adatok az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. § (3) bekezdése szerint őrizhetőek meg: a szerződés megszűnését vagy keletkezést követő 1 év; sikertelen hívások esetén fél év.

2.2. A tárolás módja: vegyes (gépi feldolgozás és/vagy papír alapú megőrzés)

3. A személyes adatok továbbításának esetei:
3.1. Az elektronikus hírközlési szolgáltatók az előfizetői adatokat egymásnak átadhatják:
a.) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény. 158. § alapján, a díjfizetési, illetőleg szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, a szerződéskötés megtagadása céljából,
b.) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 162. § (4) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatóknak az országos belföldi tudakozó nyújtása valamint az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele céljából kötelesek átadni – az Előfizető hozzájárulásától függően – az előfizetői adatokat. Az így átadott előfizetői adatok ettől eltérő célra nem használhatók fel,
c.) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 150. § alapján a számhordozhatóság biztosítása céljából,
d.) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 111. §-ban foglalt közvetítőválasztás teljesítése céljából.

3.2. A Szolgáltató a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 118. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződéskötés megtagadásának céljából jogosultak az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 157. § szerint jogszerűen kezelhető adatok körében az Előfizető azonosításához szükséges adatokat, valamint az átadásnak az indokáról szóló tájékoztatást másik elektronikus hírközlési szolgáltatónak átadni, vagy attól átvenni, illetőleg - azzal az adattartalommal - közös adatállományt létrehozni.

3.3. Az Előfizető adatai abban az esetben kerülhetnek bele a közös adatállományba, ha az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 118. § (4) bekezdés szerinti feltételek fennállnak, azaz:
a.) egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő, bármely egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló, három hónapot meghaladó díjtartozása van, vagy
b.) korábban fennálló előfizetői szerződését jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt megelőző hat hónapon belül mondták fel,
illetőleg amennyiben
a.) számlatartozás miatt a szolgáltató a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az Előfizető számára részben vagy egészben korlátozta, vagy
b.) számlatartozása miatt a szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az Előfizető ellen, illetőleg az Előfizető tartózkodási helye ismeretlen, vagy
c.) az igénylő illetve az Előfizető kár okozása érdekében a szolgáltatót megtévesztette vagy a megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen).


4. A személyes adatok kezelésének jogcíme:
Törvényi elrendelés, illetve az érintett hozzájárulása

5. Az adatkezelést elrendelő jogszabály pontos megnevezése:
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

6. A személyes adat kezelésének célja:
Az Invitel Távközlési Zrt-vel szerződés jogviszonyban álló előfizetők személyes adatainak kezelése.

7. Az Invitel Zrt. belső adatvédelmi felelőse:
Név: dr. Móricz Ildikó
Beosztás: belső adatvédelmi felelős
Elérhetőség:
Cím: 2040 Budaörs, Edison u. 4.
Telefon: 1/801-1388
Fax: 1/801-1353
E-mail: moriczi@invitel.co.hu

8. Tájékoztató a személyes adatok biztonságáról
Az Invitel Zrt. műszaki és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni a szolgáltatás biztonságának, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása során kezelt előfizetői személyes adatok védelméről. A szolgáltatás biztonságába a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés biztonsága is beleértendő.

Az Invitel Zrt. tájékoztatja az előfizetőt a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető, az Invitel Zrt. által megtett műszaki és szervezési intézkedések ellenére fennmaradó, ismert kockázatokról és a védelem érdekében az előfizető által tehető intézkedésekről.

Ha a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, az Invitel Zrt. ügyfélszolgálatán és internetes honlapján haladéktalanul tájékoztatja az előfizetőt a korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében az előfizető által tehető intézkedésekről, és azok várható költségeiről.

 

Adatvédelmi tájékoztató közvetlen üzletszerzési tevékenységgel kapcsolatban 

 

Az alábbi tájékoztató azon Ügyfeleinknek szól, akik ajánlat kérésével, szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos visszahívást, szolgáltatói megkeresést kértek (a továbbiakban: visszahívással kapcsolatos adatkezelés), illetve akik hozzájárultak ahhoz, hogy az Invitel Zrt. közvetlen üzletszerzés módszerével ajánlataival megkeresse ügyfeleit (a továbbiakban: direkt marketing adatkezelés).

Az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezései irányadók.

Az adatkezelés az Ügyfél hozzájárulásán alapul.

A személyes adatok kezelésének a célja szolgáltatások ajánlása az Ügyfél részére.
Az adatkezeléshez való hozzájárulást az Ügyfél indokolás nélkül a következő e-mail címen (info@invitel.co.hu) vagy postai úton (postacím: 2101 Gödöllő, Pf.407. címen) ingyenesen visszavonhatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat az Ügyfél.

Visszahívással kapcsolatos adatkezelés
A visszahívással kapcsolatos adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. A név és a lakcím megadása az Ügyfél, valamint a hozzáférési ponton nyújtható szolgáltatások azonosítására szolgál. Az Ügyfelet közvetlenül a megadott telefonszámon vagy e-mail címen keressük meg.
A visszahívás, szolgáltatói megkeresés kérése során az Ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy személyes adatait a jelen tájékoztatás elolvasása után, önkéntesen adja meg.
A megadott személyes adatokat az azok megadásától számított 90 napon belül töröljük, azt a továbbiakban semmilyen célból nem kezeljük.

Direkt marketing adatkezelés
Direkt marketing adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Ügyfelünket a megadott elérhetőségeken fogjuk megkeresni ajánlatainkkal.
A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásakor töröljük, azt a továbbiakban semmilyen célból nem kezeljük.Invitel Zrt.