Az Invitel Távközlési Zrt. Beszerzési Feltételei

 1. Az Ajánlattevő kötelezettségvállalásai

  Az Ajánlattevők kötelesek írásbeli nyilatkozattal tudomásul venni a teljes Pályázati Eljárás vonatkozásában, hogy:
  1. a Pályázati Eljárásban való részvétel feltétele a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjában foglalt átlátható szervezetre vonatkozó feltételeknek való megfelelés. Ajánlattételre csak az olyan Ajánlattevő jogosult, amely ezeknek a feltételeknek megfelel. Az ajánlat megtételével az Ajánlattevő szavatolja a fenti rendelkezéseknek való teljes megfelelést. A fenti feltételek megsértése a pályázatból való kizárást vonja maga után;
  2. a Pályázati Eljárásban való részvételre történő felhívás, a jelen Ajánlati Felhívás, vagy bármely egyéb dokumentáció kézhezvétele, illetve az ezt követően megkezdett tárgyalások, és minden ezekhez kapcsolódó értesítés, közlés vagy más cselekedet vagy tény nem eredményezi az Invitel Távközlési Zrt. arra vonatkozó kötelezettségét, hogy bármilyen megállapodást kössön bármely féllel;
  3. az Ajánlattevőnél a Pályázati Eljárásban történő részvétellel kapcsolatosan felmerülő minden költség az érintett Ajánlattevőt terheli;
  4. a nyertes Ajánlattevő kiválasztása, illetve ennek bejelentése, vagy a nyertes Ajánlattevővel való tárgyalások megkezdése nem eredményezi az Invitel Távközlési Zrt. azon kötelezettségét, hogy szolgáltatási szerződést vagy bármely más szerződést kössön;
  5. az Ajánlattevő lemond az Invitel Távközlési Zrt.-vel, valamint annak részvényeseivel, illetve tanácsadóival és azok megbízottjaival szembeni, a jelen Pályázati Eljárással (ideértve a Nyertes Ajánlattevő kiválasztásával kapcsolatos eljárást is) összefüggő valamennyi kártérítési igényről, illetve minden egyéb jogorvoslatról;
  6. az Ajánlattevő lemond az Invitel Távközlési Zrt.-vel, valamint annak részvényeseivel, illetve tanácsadóival szembeni valamennyi kártérítési igényről, illetve minden egyéb jogorvoslatról arra az esetre, ha az Invitel Távközlési Zrt. szabad mérlegelési körében úgy döntene, hogy az Ajánlattevők egyikével sem köt megállapodást;
  7. az Ajánlattevő az árváltozásokból eredő többletköltségeket nem háríthatja át az Invitel Távközlési Zrt-re.
  8. az Invitel Távközlési Zrt. a Pályázati Eljárás eredményének közzététele során jogosult nyilvánosságra hozni a nyertes Ajánlattevő (i) nevét; (ii) ajánlatát; és (iii) egyéb szerződéses kötelezettségvállalásait, kivéve, ha az Ajánlattevő előzetesen, írásban kifejezetten kérelmezte annak üzleti titokként történő kezelését;
  9. az Ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolás alatt, büntetőjogi eljárás nem folyik ellene, nem kötött csőd elkerülése érdekében megállapodást hitelezőkkel, üzleti tevékenységét nem függesztették fel, ilyen ügyekben nem vonták eljárás alá;
  10. az Ajánlattevő gazdasági, illetve szakmai hitelét érintő bűncselekmény miatt jogerős ítélet nem született vele szemben;
  11. az Ajánlattevő folyamatosan teljesíti a társadalombiztosítási hozzájárulás- vagy adófizetési kötelezettségét a székhelye szerinti vagy a szerződő hatóság országának, illetve annak az országnak a jogi rendelkezéseivel összhangban, ahol a szerződés teljesítendő;
  12. csalás, korrupció, bűnszövetkezetben való részvétel vagy bármely más, jogellenes tevékenység miatt jogerős ítélet nem született az Ajánlattevővel szemben;
  13. az Ajánlat kötelező érvényű és a benyújtásának időpontjáig az Ajánlattevő megkap minden társasági és részvényesi hozzájárulást ahhoz, illetve minden feltétel teljesül ahhoz, hogy az Invitel Távközlési Zrt-vel a vonatkozó szerződést megkösse és teljesítse;
  14. az Ajánlattevők tudomásul veszik, hogy a Pályázati Eljárásra és a megkötendő szerződésre a magyar jog az irányadó;
  15. az Invitel Távközlési Zrt. jogosult egyoldalú döntése alapján bármikor, indoklási kötelezettség nélkül:
   1. a Pályázati Eljárást véglegesen vagy átmenetileg leállítani;
   2. Ajánlati Felhívását visszavonni;
   3. az eljárást részben vagy egészben eredménytelennek minősíteni;
  16. az Invitel Távközlési Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy az Ajánlati Felhívásban meghatározott feltételek bármelyikét az ajánlattételi határidő lejártáig megváltoztassa. A módosítást az Invitel Távközlési Zrt. írásbeli értesítéssel hozza az Ajánlattevők tudomására. Az Invitel Távközlési Zrt. az Ajánlattevőkkel szemben semmilyen felelősséget nem vállal a módosításból eredő következményekért;
  17. az Invitel Távközlési Zrt. az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, illetve az eredményhirdetés és a szerződéskötés időpontját elhalaszthatja. Az így meghosszabbított határdőt az Invitel Távközlési Zrt. írásbeli értesítéssel hozza az Ajánlattevők tudomására. Ez esetben az Invitel Távközlési Zrt. felkérheti az Ajánlattevőket ajánlataik halasztott időpontig történő fenntartására;
  18. Az Invitel fenntartja a jogát arra, hogy az ajánlat értékelését követően indokolási, és külön értesítési kötelezettség nélkül csak bizonyos Ajánlattevőkkel folytassa tovább az ajánlatkérési folyamatot;
  19. az Invitel Távközlési Zrt.-t megilleti az a jog, hogy az Ajánlati Felhívás alapján megkötött szerződések mellett a Pályázati Felhívás tárgyában – külön pályázat meghirdetése nélkül is – saját döntése alapján más üzleti partnerrel is szerződéses jogviszonyt létesítsen, ezáltal az Invitel Távközlési Zrt. a megkötendő szerződés tárgya tekintetében nem biztosít kizárólagosságot;
  20. az Invitel Távközlési Zrt.-t megilleti az a jog, hogy egyszerre több Ajánlattevővel is együttműködjön és több Ajánlattevővel az Ajánlati Felhívásban meghatározott feladatokat megosztva, vagy csak a feladatok egy részére kössön szerződést;
  21. a Felek közötti jogviszony csak az írásbeli, végleges szerződés aláírásával jön létre;
 2. A tisztességtelen piaci magatartás tilalma

  Az Ajánlattevők nem tanúsíthatnak tisztességtelen piaci magatartást, és nem folytathatnak versenyellenes vagy hasonló tevékenységet más Ajánlattevővel, vagy bármely más személlyel az Ajánlatok elkészítése és benyújtása kapcsán. (pl. egy kapcsolt vállalkozás vagy cégcsoport, tulajdonosi kör, stb. csak egy tagja pályázhat.)
 3. Az Invitel Távközlési Zrt. döntési szabadsága

  A jogilag kötelező érvényű szerződés megkötéséig az Invitel Távközlési Zrt. nem köteles elfogadni semmilyen ajánlatot és nem köteles folytatni az eljárást.
 4. Az információ visszaszolgáltatása vagy megsemmisítése

  Az Invitel Távközlési Zrt. fenntartja a jogot, hogy a Pályázati Eljárás bármely szakaszában előírja az Ajánlattevőknek a részükre átadott anyagok és egyéb információk (továbbá ezek másolatai és reprodukciói) megsemmisítését vagy az Invitel Távközlési Zrt. részére való visszaszolgáltatását. Az Invitel Távközlési Zrt. előírhatja továbbá, hogy az Ajánlattevők (az Invitel Távközlési Zrt. számára megfelelő formában) igazolja e követelmények maradéktalan teljesítését.
 5. A dokumentumok tulajdonjoga

  Az Ajánlattevők által benyújtott valamennyi Ajánlattal összefüggő dokumentum a benyújtással az Invitel Távközlési Zrt. tulajdonába kerül. A benyújtott dokumentumokban foglalt információkban szereplő szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultja azonban továbbra is az Ajánlattevő vagy a megfelelő harmadik személy marad.
  Az Invitel Távközlési Zrt. fenntartja a jogot, hogy az Ajánlatok értékelése céljából harmadik személyeknek bármely Ajánlatról másolatot készítsen, illetve adatokat szolgáltasson.
 6. Eljárási ütemezés

  Az Invitel Távközlési Zrt. fenntartja a jogot, hogy belátása szerint bármikor (de valamennyi Ajánlattevő értesítése mellett) megváltoztassa az eljárási ütemezést.
 7. Az ajánlat érvényessége

  Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ajánlati kötöttség terheli, melynek időtartama a Pályázati Felhívásban meghatározott benyújtási határidő lejártakor kezdődik és a Pályázati eljárás eredményének kihirdetésétől számított 90 naptári napig tart.
  Az ennél rövidebb ajánlati kötöttséget vállaló ajánlatok az értékelésből kizárásra kerülhetnek. Abban az esetben, ha az Invitel Távközlési Zrt. az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, az Ajánlattevő egyben mentesül az ajánlati kötöttség alól.
  A Pályázati Eljárásban minden újabb forduló esetén beadott ajánlat új ajánlatnak minősül. Az ajánlati kötöttség annak lejárta előtt hatályát veszti, amennyiben az Invitel Távközlési Zrt. e tárgy vonatkozásában szerződést köt, vagy írásban értesíti az Ajánlattevőket, hogy a Pályázati Eljárást sikertelennek nyilvánította.
 8. Titoktartás

  Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával tudomásul veszi, hogy jelen Ajánlati felhívás, az ajánlat és a kiválasztási folyamat kapcsán az Invitel Távközlési Zrt-ről, annak tevékenységéről tudomására jutott minden adat, információ üzleti titkot képez, azt nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel más módon sem közölheti, továbbá saját egyéb tevékenysége során sem használhatja fel.
  A titoktartási kötelezettség az Ajánlattevő által az ajánlatba bevont alvállalkozókra is vonatkozik.
  Az Ajánlattevő jelen kötelezettségének megszegésével az Invitel Távközlési Zrt-nek okozott kárt teljes egészében köteles megtéríteni.
 9. Az ajánlatok pontosítása a kiértékelés során

  Az értékelés során az Invitel Távközlési Zrt. írásban felkérheti bármelyik Ajánlattevőt ajánlata pontosítására, hogy ezzel az ajánlatok vizsgálatát, értékelését és összehasonlítását lehetővé tegye. Ajánlattevő a pontosítási kérelemre adott válaszát írásban adja meg.
 10. Az ajánlattétel költsége

  Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költségeiket –függetlenül az ajánlatok elbírálásának eredményétől, illetve az eljárás esetleges eredménytelenségétől vagy meghiúsulásától – az egyes Ajánlattevők maguk viselik.
  Az Invitel Távközlési Zrt. nem felel az Ajánlattevőknél vagy más személyeknél a Pályázati Eljárásban való részvétellel vagy az Invitel Távközlési Zrt-vel, vagy tanácsadóival való tárgyalásokkal kapcsolatban felmerült költségekért (ideértve azokat az eseteket is, mikor e költségek és kiadások az Invitel Távközlési Zrt. kérése nyomán merültek fel).
 11. Az Invitel Távközlési Zrt. joga az elutasításra vagy elfogadásra

  Invitel Távközlési Zrt. fenntartja magának a jogot a versenyeztetési eljárás eredménytelenné nyilvánítására, a szerződéskötés megtagadására az ajánlat tartalmától függetlenül, minden további jogkövetkezmény nélkül. Invitel Távközlési Zrt. ebben az esetben nem köteles Ajánlattevőkkel szerződést kötni, vagy üzleti tárgyalásokat folytatni az ajánlatról. Az Ajánlattevők akkor is mentesülnek ajánlattételük vállalt érvényességi ideje alól, ha az Invitel Távközlési Zrt. az eljárást eredménytelenné minősíti. Az Invitel Távközlési Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetés eredményeként több kiválasztott Ajánlattevővel kössön szerződést.