Figyelmeztetés

Kedves Látogató!

Rendszerünk úgy érzékeli, hogy az Ön számítógépén AdBlock, vagy hasonló hirdetésszűrő rendszer működik. Kérjük, hogy a maximális felhasználói élmény érdekében az Invitel felületein történő böngészés ideje alatt kapcsolja ki ezt az alkalmazást, vagy engedélyezze az oldalon megjelenő tartalmakat.

Biztosítás

Távértékesítési tájékoztató

Tájékoztató a távértékesítés keretében igényelt biztosításhoz 

Mivel az Invitel csoportos balesetbiztosításhoz (Biztonság csomag) történő csatlakozása nem személyes megkeresés útján történik, így erre vonatkozóan a távértékesítés szabályait alkalmazzuk. 

A távértékesítés keretében kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. XXV. tv. értelmében, az alábbiakról tájékoztatjuk Önt: 

 1. Társaságunk adatai: 

  a)  Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., mint szolgáltató adatai: 
  Cégneve: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 
  Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1. 
  Telefonszáma: 06-1-477-4800
  Fő tevékenységi köre: biztosítási tevékenység 
  Cégjegyzékszáma: 01-10-041365 

  b) Felügyelő hatóságunk: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9. 
   
 2. A szolgáltatás részletezése 

  Az általunk nyújtandó biztosítási szolgáltatás lényegét, a biztosító teljesítésének szabályait – így a díjfizetési kötelezettség előírásait is – az „Általános feltételekben és az Általános feltételek záradékában” részletezzük.
  A Fogyasztót a fenti dokumentumokban meghatározott ellenszolgáltatáson kívül egyéb fizetési kötelezettség a szolgáltatással kapcsolatban nem terheli. 
  A távközlő eszköz használatának – a biztosítás igénylésével kapcsolatos – fogyasztót terhelő többletköltsége nincs. 
   
 3. Elállási, (továbbiakban felmondási) jog: 

  A fogyasztó a biztosítási feltételekben megjelölt megszüntetési jogán felül, a biztosítotti jogviszony létrejöttének igazolására szolgáló dokumentum kézhezvételétől számított tizennégy naptári napon belül indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja a biztosítást. A felmondási kérelem az Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt. 1443 ügyfélszolgálati számán jelezhető, illetve a felmondási nyilatkozat az info@invitel.co.hu e-mail címre vagy az Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt. 2101 Gödöllő, Pf.:407 postacímre küldhető.

  3.1. A felmondási jog gyakorlására érvényes határidő az alábbiak szerint változhat 
  A fogyasztó felmondási jogát a biztosítotti jogviszony létrejöttének igazolására szolgáló dokumentum kézhezvételétől számítottan a 3. pontban megjelölt esetben, az ott meghatározott határidő elteltéig gyakorolhatja. 
  • Ha a szolgáltató az utólagos tájékoztatási kötelezettségét megszegve, a fogyasztónak semmiféle tájékoztatást nem nyújt, a fogyasztó felmondási jogát a 3. pontban meghatározott időponttól kezdődően, a törvénynek megfelelő tájékoztatás kézhezvételétől számított, az e pontokban meghatározott határidő, de legfeljebb egyéves jogvesztő határidő elteltéig gyakorolhatja. <
  • Ha a szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének nem megfelelő tartalommal tesz eleget, a fogyasztó felmondási jogát a 3. pontban meghatározott időponttól kezdődően, a törvénynek megfelelő tájékoztatás kézhezvételétől számított, az ott meghatározott határidőn belül, de legfeljebb három hónapos jogvesztő határidő elteltéig gyakorolhatja. 
  • Ha a szolgáltató a fogyasztót a felmondási jogáról nem tájékoztatta, a fogyasztó a felmondási jogát a 3. pontban meghatározott időponttól kezdődően, a törvénynek megfelelő tájékoztatás kézhezvételétől számított, az ugyanott meghatározott határidő, de legfeljebb egyéves jogvesztő határidő elteltéig gyakorolhatja. 

  Nem illeti meg a fogyasztót a felmondási jog az egy hónapot meg nem haladó időtartamú biztosítások vonatkozásában. 

  3.2. A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát az előző bekezdésekben meghatározott határidő lejárta előtt postára adja, vagy egyéb igazolható módon a szolgáltatónak elküldi, telefonon jelzi.

  3.3. Az elállásra (felmondásra) érvényes határidő lejárta előtt, csak a fogyasztó kifejezett hozzájárulását követően kezdhető meg a szerződés teljesítése. 

  3.4. Ha a fogyasztó felmondási jogát gyakorolta, a szolgáltató kizárólag a szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatásarányos ellenértékét jogosult követelni. A fogyasztó által fizetendő összeg nem haladhatja meg a már teljesített szolgáltatásért – a szerződésben meghatározott szolgáltatás egészéhez viszonyítottan – arányosan járó összeget, és nem lehet olyan mértékű, hogy szankciónak minősüljön. A szerződés megkötésével kapcsolatos szolgáltatások ellenértéke megtéríttetésének is csak a ténylegesen teljesített egyéb, a szerződés tárgyát képező szolgáltatással arányos mértékben van helye. Az elállással kapcsolatban a szolgáltató semmilyen díjat vagy költséget nem érvényesít a fogyasztóval szemben.

  3.5. Ha az elállásra (felmondásra) érvényes határidőt a 3. pontban megjelöltek szerint meghosszabbították, a szolgáltató a meghosszabbítás időtartama alatt, azaz a törvénynek megfelelő tájékoztatás megadásáig teljesített szolgáltatás ellenértékét nem követelheti. 

  3.6. A fogyasztó köteles a szolgáltató által kifizetett pénzösszeget a felmondásról szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni, illetve visszaadni. 

 4. A felek a csoportos balesetbiztosításhoz történő csatlakozást megelőzően, a biztosítási fedezetet érintő lényeges kérdésekről kötelesek egymást tájékoztatni, együttműködési kötelezettségükre a Polgári Törvénykönyv és A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi. XXV. törvény irányadó. 

  4.1. A kapcsolattartás nyelve magyar. 

  4.2. A szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumok: 

  A biztosító panaszokkal foglalkozó szervezeti egysége: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Panasziroda, 1813 Budapest, Pf. 245. Bejelentéssel a Felügyelethez (1534 Budapest, BKKP Pf. 777., e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu) vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez (1525 Budapest, BKKP Pf. 172., e-mail cím: pbt@mnb.hu) való előterjesztéssel élhet a fogyasztó. 

  4.3. A fogyasztó további tájékoztatást a következő telefonszámon kérhet: 06-1-477-4800

  4.4. A fenti tájékoztató nem helyettesíti azt a tájékoztatást, amelyeket a szolgáltató a rá irányadó szakmai rendelkezések alapján köteles teljesíteni. 

Megrendelné? Jelentkezzen be ügyfélszolgálati fiókjába itt!

Várakozás a rendszerre

Kérem, várjon!