Figyelmeztetés

Kedves Látogató!

Rendszerünk úgy érzékeli, hogy az Ön számítógépén AdBlock, vagy hasonló hirdetésszűrő rendszer működik. Kérjük, hogy a maximális felhasználói élmény érdekében az Invitel felületein történő böngészés ideje alatt kapcsolja ki ezt az alkalmazást, vagy engedélyezze az oldalon megjelenő tartalmakat.

Biztosítás

Általános Feltételek Záradék

Záradék az Invitel Csoportos Balesetbiztosításhoz

 

Az Invitel Csoportos Balesetbiztosítás (a továbbiakban: Biztosítási Szerződés) tekintetében az Általános Feltételek a jelen Záradékban foglaltakkal alkalmazandók az alábbiak szerint:

  • az Általános Feltételek és a jelen Záradékban foglaltak közötti eltérés esetén jelen Záradék alkalmazandó és

a jelen Záradékban nem szabályozott kérdésekben az Általános Feltételekben foglaltak alkalmazandóak

Az Általános Feltételek azon rendelkezései, amelyek a jelen Biztosítási Szerződés által fedezetbe nem vett kockázatokra vonatkoznak, nem alkalmazandók.

Jelen Biztosítási Szerződéshez a Biztosítottak rögzített telefonbeszélgetés során szóban megtett szándéknyilatkozatuk alapján vagy Biztosítotti Nyilatkozat írásbeli kitöltésével csatlakoznak, melyet a Biztosító a biztosítotti jogviszony létrehozására alkalmas hatályos jognyilatkozatnak fogad el.

Jelen Biztosítási Szerződésre a Biztosító egészségi kockázatelbírálást nem alkalmaz.

Az Általános Feltételek lent felsorolt pontjai az alábbiak szerint értelmezhetőek:

I.2.2 Biztosított

Biztosított az, a Szerződő által meghatározott, a Szerződővel a Szerződő által a korábbi egyetemes szolgáltatási területein, valamint kábelszolgáltatásokkal lefedett területein nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételére érvényes és hatályos Előfizetői Szerződéssel rendelkező nagykorú cselekvőképes természetes személy, akinek az életkora a 70. évet nem haladja meg, és aki a Szerződő felé tett nyilatkozattal a csoportos biztosításhoz csatlakozott, és akit ennek alapján a Szerződő a Biztosítónak Biztosítottként bejelentett. A biztosítási fedezet kiterjed az előfizetői szerződéssel rendelkező Biztosítottnak a vele azonos állandó lakcímen élő, a Ptk. 685 b. §-ban megjelölt közeli hozzátartozójára, valamint élettársára, feltéve, hogy életkora a 70. évet nem haladja meg és lakcíme az állandó lakcímbejelentés alapján a biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosítottéval azonos (továbbiakban együttesen: Biztosítottak). 

Előfizető a Szerződővel a Szerződő által a korábbi egyetemes szolgáltatási területein, valamint kábelszolgáltatásokkal lefedett területein nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételéren előfizetői szerződéses jogviszonyban álló természetes személy. Az Invitel előfizetések számától függetlenül egy Előfizető csak egy előfizetéssel összefüggésben jogosult a csoportos biztosításhoz csatlakozni.

 

A Szerződésbe Biztosított szerződőként nem léphet be.

 

Jelen Biztosítási szerződés esetében a Biztosító az Általános Feltételek biztosítottra vonatkozó I.2.2. pont a) b) és c) alpontját nem alkalmazza.

I.2.3 Kedvezményezett

A Biztosított életében járó valamennyi biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje maga a Biztosított. A Biztosított halála esetén a szolgáltatási összeg(ek) a Biztosított örökösét/örököseit illeti(k) meg.

 

IV.  A Szerződés és a kockázatviselés megszűnése

IV.2. Az egyes Biztosítottak vonatkozásában a Biztosító kockázatviselése automatikusan megszűnik az alábbi esetekben:

a) a Szerződő és a Biztosító között érvényben lévő csoportos balesetbiztosítás megszűnését követő 1 év elteltével;

b) az előfizetői szerződéssel rendelkező Biztosított halálával az összes Biztosított tekintetében, a haláleset Szerződőhöz történő bejelentése hónapjának utolsó napján 24 órakor;

c) az előfizetői szerződéssel nem rendelkező Biztosított halálával, de csak az elhalálozott Biztosított tekintetében, a többi Biztosítottra vonatkozóan érvényben marad;

d) az előfizetői szerződéssel rendelkező Biztosított 70. életévének betöltésével, az életkor betöltése hónapjának utolsó napján 24. órakor; de csak az előfizetői szerződéssel rendelkező Biztosított tekintetében, a többi 70. életévét be nem töltött Biztosítottra vonatkozóan érvényben marad;

e) az előfizetői szerződéssel nem rendelkező Biztosított 70. életévének betöltésével, az életkor betöltése hónapjának utolsó napján 24. órakor, de csak az előfizetői szerződéssel nem rendelkező Biztosított tekintetében, a többi Biztosítottra vonatkozóan érvényben marad;

f) az ugyancsak Biztosítottnak minősülő, a Biztosítottal azonos állandó lakcímen élő, 70. életévét még be nem töltött a Ptk. 685 b. §-ban megjelölt közeli hozzátartozója, valamint élettársa vonatkozásában, amennyiben lakcíme az állandó lakcímbejelentés alapján a biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosítottéval már nem azonos,

g) a Biztosított előfizetői szerződésének megszűnésekor, a megszűnés hónapjának utolsó napján 24 órakor, valamennyi Biztosított tekintetében;

h) a Biztosított csatlakozásra vonatkozó nyilatkozatának visszavonásával, a visszavonás Szerződőhöz történő beérkezése hónapjának utolsó napján 24 órakor; valamennyi Biztosított tekintetében

i) a biztosítási díj befizetésének teljes vagy részleges elmaradása esetén, amennyiben a befizetés a befizetési határidőt követő 20 naptári napon belül nem történik meg, az esedékesség hónapját követő hónap utolsó napján 24 órakor valamennyi Biztosított tekintetében.

 V. Díjfizetés

A biztosítási díj a Biztosító kockázatviselésének ellenértéke, amelynek megfizetésére a Szerződő köteles. A biztosítás éves díja Biztosítottanként 8 280 Ft, melyet a Szerződő havonta 12 egyenlő részletben köteles minden biztosítási jogviszonnyal érintett Előfizetője, mint Biztosított után a Biztosítónak számla ellenében megfizetni. Az egyes Biztosítottak után fizetendő havi biztosítási díj összege ennek megfelelően 690 Ft. A Szerződő az általa megfizetett biztosítási díj Biztosítottra jutó részét áthárítja a Biztosítottra.

 

VII. Elszámolás

 Jelen Biztosítási szerződésre a Biztosító az Általános Feltételek elszámolásra vonatkozó VII. pontját nem alkalmazza.

 

 

Megrendelné? Jelentkezzen be ügyfélszolgálati fiókjába itt!

Várakozás a rendszerre

Kérem, várjon!