Invitel Távközlési Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója

 

1. Bevezetés

Az INVITEL Távközlési Zrt. (a továbbiakban: „Invitel”) az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint nyújt tájékoztatást az egyéni előfizetők, illetve természetes személy felhasználók, továbbá egyéb érintettek (a továbbiakban: „Érintett”) részére az általa nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelésekről, az érintetti jogok gyakorlásáról, továbbá a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről.

2. Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő megnevezése, elérhetőségi adatai

INVITEL Távközlési Zrt.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 37
Központi Ügyfélszolgálat címe: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 1-3.
Postacím: 1392 Budapest, Pf: 263
E-mail: info@invitel.co.hu
Telefon: 1443, 1445
Fax: (+36 28) 530 540.

Adatvédelmi tisztviselő: ARB Privacy Kft.
Postacím: 1392 Budapest, Pf: 263
E-mail: adatkezeles@invitel.co.hu

3. Az érintetti jogok gyakorlásának általános szabályai

Hogyan gyakorolhatók az érintetti jogok?
Az érintettek a GDPR által biztosított jogokat bármikor érvényesíthetik, az Invitel elérhetőségeinek valamelyikén keresztül – szóban, írásban vagy elektronikus úton – benyújtott kérelemben, továbbá személyesen az Invitel ügyfélszolgálatán. Az Invitel ügyfélszolgálatokkal kapcsolatban további információkat az Invitel internetes honlapján talál.

Mit jelent a hozzájárulás visszavonása?
Az érintett bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló – a visszavonást megelőzően folytatott – adatkezelés jogszerűségét, ugyanakkor az Invitel a továbbiakban nem végez műveleteket az érintett személyes adatok felhasználásával és törli / anonimizálja azokat.

Mire jogosít a hozzáféréshez való jog?
Az érintett bármikor jogosult kérni annak megerősítését, hogy az Invitel kezeli személyes adatait. Az érintettnek bármikor joga és lehetősége van megismerni, hogy róla a szolgáltató milyen adatokat és milyen körülmények között tart nyilván az Ügyfélnyilvántartó rendszerben, valamint kérheti személyes adatai másolatát is. A személyes adatok másolata a széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátható az érintett rendelkezésére. A másolat igénylése ingyenes.

Mit jelent a személyes adatok helyesbítése?
Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, vagy hiányos személyes adatok kiegészítését. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el, az adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.

Mikor gyakorolható a törléshez való jog?
Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben azokra a Invitelnek a továbbiakban már nincs szüksége, vagy ha az érintettnek aggodalma merül fel az adatai kezelésének jogszerűsége tekintetében. Amennyiben a kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az Invitel megszünteti az adatok kezelését és törli / anonimizálja azokat.

Mit jelent az adatkezelés korlátozásához való jog?
Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, amennyiben aggodalma merül fel az adatkezelés kezelésének jogszerűsége tekintetében, és az adatok törlése helyett azok zárolását kéri, vagy ha az Invitelnek a továbbiakban már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. A korlátozás ideje alatt az Invitel a személyes adatokon műveleteket – a tárolás kivételével – nem végez. A zárolás feloldására csak kivételes, a GDPR-ban meghatározott esetekben kerülhet sor, amelyről az Invitel az érintettet előzetesen tájékoztatja.

Milyen esetei vannak a tiltakozáshoz való jognak?
Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekén alapul. Ebben az esetben az Invitel zárolja a személyes adatokat arra az időtartamra, ami lehetővé teszi annak megállapítását, hogy fennáll-e olyan kényszerítő erejű jogos indok, amely az adatkezelés folytatását teszi szükségessé (ilyen eset például az, amikor az az adatkezelő érdekei, jogai vagy szabadságai elsőbbséget élveznek, vagy amikor az adatok felhasználása jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges). Ilyen indokok hiányában az Invitel megszünteti az adatkezelést és az adatokat törli / anonimizálja.
Az érintett emellett bármikor, díjmentesen tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen abban az esetben is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Invitel minden további vizsgálódás nélkül megszünteti a személyes adatok említett célból történő kezelését.

Miként gyakorolható az adathordozhatósághoz való jog?
Az érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását, vagy azoknak egy, általa megjelölt másik adatkezelő részére történő közvetlen továbbítását is. Ez esetben a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML) bocsátjuk rendelkezésre. E jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatoknak a rendszereinkből való törlésével.

Milyen érintetti jogérvényesítési lehetőség adódik automatizált döntéshozatal esetén?
Amennyiben az érintett személyes adatainak kezelése automatizált döntéshozatal keretében történik, emberi beavatkozást kérhető az Inviteltől, amelynek során az érintett kifejtheti álláspontját a döntéshozatallal kapcsolatban, illetve kifogást emelhet a döntés ellen. Az Invitel ebben az esetben megvizsgálja a kérelmet és ennek eredményeként felülvizsgálja az automatizált feldolgozáson alapuló döntést.

Miként van lehetőség joggyakorlásra az érintett halála után?
Az érintett halálát követő 5 éven belül a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, illetve a tiltakozáshoz való jogokat az a személy gyakorolhatja, akit az érintett ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban / teljes bizonyító erejű magánokiratban az Invitelnél tett nyilatkozattal meghatalmazott. Nyilatkozat hiányában a helyesbítéshez és tiltakozáshoz, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a törléshez és az adatkezelés korlátozásához fűződő jogokat az érintett közeli hozzátartozója (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott / mostoha- / nevelt gyermek, örökbefogadó- / mostoha- / nevelőszülő, testvér) is gyakorolhatja.
A jogokat érvényesítő személy köteles az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – adott esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolni. Ezt követően e személyt az érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

4. Az érintetti jogok gyakorlásának speciális szabályai

Milyen jogok érvényesülnek az előfizetői névjegyzékkel kapcsolatban?
Az érintett számára az Invitel ingyenesen biztosítja az előfizetői névjegyzékkel kapcsolatban, hogy kérésére:

 1. kimaradjon a nyomtatott vagy elektronikus névjegyzékből;
 2. az előfizetői névjegyzékben feltüntessék, hogy személyes adatai nem használhatóak fel – az érintett rendelkezése szerint – közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény-kutatás vagy piackutatás céljából, akkor, ha e célok valamelyikét az előfizető az előfizetői szerződésben kifejezetten megjelölte;
 3. lakcímét csak részben tüntessék fel az előfizetői névjegyzékben.

Az érintett szabadon megjelölheti, hogy személyes adatait mely célból vagy célokból (közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, illetve közvélemény- vagy piackutatás) tilos felhasználni és e tényt az Invitel köteles az előfizetői névjegyzékben feltüntetni.

Az Invitel lehetővé teszi az érintett számára, hogy tiltakozzon a személyes adatainak közvélemény-kutatás céljából történő felhasználása ellen emberi beavatkozás nélküli, automatizált hívórendszer vagy előfizetői kapcsolat létrehozására szolgáló más automatizált eszköz (a továbbiakban: automata hívások) vagy nyilvános adattár felhasználása nélküli, véletlenszerű számképzésen alapuló tárcsázás (a továbbiakban: véletlenszerű hívásgenerátor) keretében.

A fenti joggyakorlásra sor kerülhet a szerződéskötés során, illetve az előfizetői szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt is. Amennyiben az érintett korábban tett tiltó nyilatkozatot, akkor az továbbra is érvényben marad. Ellenkező esetben viszont 2022. május 30. napját követően vélelmezni kell, hogy az érintett nem ellenzi a kapcsolatfelvételt közvélemény-kutatás céljából, mindaddig, amíg erről az érintett kifejezetten nem nyilatkozik.

Az Invitel köteles – az érintett jogainak tiszteletben tartása érdekében – a közvélemény-kutatót mint hívó felet letiltani erre vonatkozó tiltó nyilatkozat esetén.

Milyen speciális szabályok irányadóak a hangfelvételek megismerésére?
Az érintett jogosult az Invitel ügyfélszolgálattal folyatott beszélgetéséről készült hangfelvételhez hozzáférni. A hangfelvétel másolatát az Invitel köteles az érintett kérelmére 30 napon belül rendelkezésre bocsátani, emellett a hangfelvétel visszahallgatását a szolgáltató külön kérésre ügyfélszolgálatán is biztosítja.
Az érintett részére előfizetői bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen kell a másolatot biztosítani. Az adott beszélgetésről történő minden további másolat kiadása csak díjfizetés után biztosított.
A hangfelvételt széles körben használt olyan formátumban kell rendelkezésre bocsátani, amely biztosítja az adatokhoz való hozzáférést.

Hogyan kérhető az előfizetői szerződés másolatának rendelkezésre bocsátása?
Az előfizetői szerződés fennállása alatt, vagy annak megszűnését követő 1 éven belül az érintett kérheti a Inviteltől az előfizetői szerződés – általa megjelölt időpontban hatályos – változatának rendelkezésre bocsátását.
Az Invitel a másolatot a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül tartós adathordozón vagy – internetes előfizetés kivételével – nyomtatott formában bocsáthatja rendelkezésre. A másolat igénylése évente egyszer ingyenes.

5. Jogorvoslat

Amennyiben az Invitel nem megfelelő módon, a vonatkozó jogszabályokkal ellentétesen kezelte az érintettek személyes adatait, esetleg, ha a joggyakorlásra irányuló kérelemnek nem, vagy nem megfelelő módon tett eleget, az érintett jogosult panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410

6. A szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos adatkezelések

Az érintettek ⎼ igényeik felmérését, értékelését követően ⎼ kizárólag a Invitellel megkötött előfizetői szerződés alapján vehetik igénybe az Invitel által nyújtott előfizetői szolgáltatásokat. Az Invitel csak úgy választhatja meg, illetve úgy üzemeltetheti az elektronikus hírközlő eszközöket, hogy biztosítani tudja, hogy személyes adat kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az elektronikus hírközlési jogszabályokban meghatározott egyéb célok teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges. A vonatkozó adatkezelések tekintetében az Invitel az alábbiak szerint jár el.

Az Invitel miként kezel személyes adatokat az igénybejelentésekkel kapcsolatban?
Az előfizetői szerződés létrehozásának és a szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy az igénylő jelezze erre irányló szándékát az Invitel felé. Az igénybejelentés előterjesztéséhez és elbírálásához kapcsolódó személyes adatok kezelése azért szükséges, hogy az Invitel fel tudja mérni, hogy a megrendelővel létrejöhet-e az előfizetői szerződés, vagy sem, illetve milyen feltételekkel van lehetőség szerződéskötésre. Az így rögzített adatokat az Invitel tehát az előfizetői szerződések megkötése érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeli. Amennyiben az igénybejelentés alapján létrejön az előfizetői szerződés, az Invitel az adatokat az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései szerint az előfizetői szerződés megszűnését követő egy évig, illetve jogvita esetén a jogvita lezárultáig kezelheti (az Eht. 154. § (2) bekezdése, az Eht. 157. § (2a) és (3) bekezdései, az Eht. 159/A. § (3) bekezdése, valamint az Eht. 143. § (2) bekezdései együttes értelmezése alapján megállapított megőrzési idő). Ha nem kerül sor szerződéskötésre, úgy az Invitel az adatokat a megrendelést / igénybejelentést követő 30 napon belül törli.

Miként történik az előfizetői szerződés és mellékletei adatainak kezelése?
Az Invitel az egyedi előfizetői szerződés tartalmát az Eht. és az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020. (XII.21.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Eszr.) előírásai alapján, az ÁSZF-jében foglaltakkal összhangban határozza meg. Az érintett azonosítása a megfelelő okiratok bemutatásával történik. Az Invitel az előfizetői szerződés megkötéséhez kapcsolódó adatokat az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás, az előfizetői szolgáltatás telepítése, a szolgáltatás nyújtása, a szerződés teljesítése, a számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az esetleges követelések érvényesítése és az esetleges hatósági adatszolgáltatások teljesítése céljából kezeli. A személyes adatok kezelésének jogalapját egyéni előfizetők esetén alapvetően az Invitel és az érintett között létrejövő előfizetői szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), míg üzleti előfizetők képviselői, meghatalmazottjai, illetőleg korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselője vonatkozásában az Invitel előfizetői szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) jelenti. Az előfizetői szerződés adattartalmát és az ahhoz mellékelt dokumentumok adatait az Invitel az előfizetői szerződés megszűnését követő egy évig, illetve jogvita esetén a jogvita lezárultáig kezelheti.

Miként kezeli az Invitel a forgalmi és számlázási adatokat?
Az előfizetői szerződés alapján az Invitel a megrendelt szolgáltatás nyújtására, az érintett pedig a szolgáltatás ellenértékének megfizetésére köteles. Ahhoz, hogy ez lehetővé váljon, az Invitelnek nyomon kell követnie és rögzítenie kell a forgalommal, díjfizetéssel, illetőleg számlázással kapcsolatos adatokat. Az Invitelnek tehát a forgalmi és számlázási adatokat az a szerződésből származó díjak meghatározása, számlázása, a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából kezeli. Az adatok felhasználásának jogalapja az Invitel és az érintett között létrejövő előfizetői szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az előfizető képviselőjének, illetőleg meghatalmazottjának vonatkozásában pedig az Invitelnek a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A forgalmi és számlázási adatokat az Invitel a számlázás, a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából az előfizetői szerződésből eredő polgári jogi igények elévülési idején belül, de legkésőbb az előfizetői szerződés megszűnését követő egy évig, illetve jogvita esetén a jogvita lezárultáig kezelheti.

Milyen adatkezelés történik a számlák megőrzésével kapcsolatban?
A forgalmi és számlázási adatok alapján kiállított számlák számviteli bizonylatoknak minősülnek, amelyeket az Invitel köteles legalább 8 évig olvasható formában, visszakereshető módon megőrizni (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti megőrzési idő). Az adatok tárolása így kötelező adatkezelésnek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) minősül.

Milyen kötelezettség terheli az Invitelt a tételes számlamelléklet / hívásrészletező kiállításával kapcsolatban?
Az Invitel köteles az előfizető részére kiállított számlához csatolt mellékletben feltüntetni a fizetendő díjakat díjkategóriák szerinti bontásban (tételes számlamelléklet). E kötelezettség nem áll fenn az előre fizetett díjú előfizetői szolgáltatások (pl. feltöltő kártyás mobiltelefonok) esetén. Az Invitel továbbá köteles az internet- és (mobil)telefonszolgáltatást igénybe vevő előfizetők rendelkezésére bocsátani a fizetendő díj kiszámításához szükséges számlázási és a forgalmazási adatokat tartalmazó kimutatást is (hívásrészletező). A tételes számlamelléklet és a hívásrészletező kibocsátása – az Eht. 142. §-a alapján – kötelező adatkezelésnek minősül (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A vonatkozó adatok megőrzésére azok kiállításától számított 8 éves időtartamig kerül sor (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti megőrzési idő).


7. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés, hibabejelentés és a hangfelvételek kezelése

Az érintett írásban (postai vagy elektronikus úton), telefonon keresztül, vagy személyesen az Invitel ügyfélszolgálati pontokon felveheti a kapcsolatot az Invitellel, ennek keretében általános tájékoztatást, illetve meglévő előfizetéssel kapcsolatos felvilágosítást kérhet, továbbá igénybejelentést, panaszt, díjreklamációt, és hibabejelentést nyújthat be. Az Invitel köteles az említett kérelmeket dokumentálni és megtenni a szükséges intézkedéseket. A vonatkozó adatkezelések tekintetében az Invitel az alábbiak szerint jár el.

Az Invitel miként végzi a panaszkezeléssel összefüggő adatkezelést?
Az Invitel köteles az előfizetői panaszt felvenni és azt egyedi azonosítószámmal ellátni, valamint – megfelelő módon és időben – megválaszolni. Erre az Invitelt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. §-a kötelezi, így az a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelező adatkezelésnek minősül. Az Invitel a panaszról felvett jegyzőkönyvet és az arra adott válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni (Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés szerinti megőrzési idő).

Miként történik a hibabejelentésekkel / hibaelhárításokkal kapcsolatos adatkezelés?
Az Invitel köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni. A Invitel a hibabejelentést az előfizető részére visszaigazolja, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie. Erre az Invitelt az Eht. 141. § -a kötelezi, így az a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelező adatkezelésnek minősül. Az Invitel a hibabejelentésekkel / hibaelhárításokkal kapcsolatos adatokat a hibaelhárítástól számított 5 évig őrzi meg (az Fgytv. 17/B.§ (3) bekezdése és az Eht. 141. § (1) bekezdései szerinti megőrzési idő) .

Miként történik az ügyfélszolgálatra beérkező hívások rögzítése, a hangfelvételek eltárolása?
Az Invitel a telefonos ügyfélszolgálatra érkező és az előfizetői jogviszonyt érintő megkereséseket, panaszokat, valamint az Invitel és az érintett közötti telefonos kommunikációt rögzíti, és egyedi azonosító számmal látja el. Erre az Invitelt az Eht. 138. § (10) bekezdése kötelezi, így az a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelező adatkezelésnek minősül. Az Invitel az ügyfélszolgálatra beérkező telefonhívások hangfelvételét egyéni előfizetők esetén a hangfelvétel rögzítésétől számított 5 évig (az Fgytv. 17/B.§ (3) bekezdése és az Eht. 138. § (8) és (10) bekezdései szerinti megőrzési idő), üzleti előfizetők esetében pedig 1 évig őrzi meg (az Eszr. 5. § (4) bekezdés szerinti megőrzési idő).

8 .Előfizetői névjegyzékkel, közvetlen üzletszerzéssel összefüggő adatkezelések

A Invitelnek vannak olyan adatkezelései is, amelyek az előfizetői névjegyzékkel kapcsolatosak, vagy a Invitel közvetlen üzletszerzési célú tevékenységéhez kapcsolódnak. A vonatkozó adatkezelések tekintetében az Invitel az alábbiak szerint jár el.

Mit jelent az előfizetői névjegyzék vezetése?
Tájékoztatás nyújtása céljából az Invitel valamennyi helyhez kötött telefonszolgáltatást igénybe vevő előfizetőjéről névjegyzéket készít, amely – alapesetben – csak az azonosításhoz feltétlenül szükséges adatokat tartalmazza. E tekintetben az Invitelt az Eht. 160. § (2) bekezdése alapján jogszabályi kötelezettség terheli (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint kötelező adatkezelés). Az előfizetői névjegyzékben további adatokat ugyanakkor kizárólag az érintett előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján lehet feltüntetni. Az adatok kezelésére a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a szerződés megszűnését követő 1 évig kerül sor.

Mi alapján végezhet direkt marketing tevékenységet saját üzletszerzési céljaira az Invitel?
Az Invitel közvetlen üzletszerzési célból csak abban az esetben továbbíthat üzenetet az előfizetők részére, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Amennyiben az érintett megadja hozzájárulását, az Invitel – különböző csatornákon – reklámokat tartalmazó üzeneteket fog küldeni az érintett részére, ennek segítségével a címzett gyorsan és egyszerűen értesülhet a legújabb akciókról, az Invitel tevékenységeiről és más, fontos hírekről. Az Invitel a marketing célból felvett adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az érintettel való aktív kapcsolat megszűnését követő 3 évig kezeli.

9. Online ügyfélszolgálattal kapcsolatos ügyintézés Inviteles előfizetők részére

Az Invitel az érintettek számára gyors és ügyfélbarát ügyintézési lehetőségként biztosítja az online ügyfélszolgálat igénybevételét a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett DIGI Ügyfélkapun keresztül. A DIGI Ügyfélkapun keresztül az érintett hozzáférhet a szerződéses adataihoz, illetve módosíthatja adatait, fizetési módot választhat, e-mail címet igényelhet, DIGI Mobil szolgáltatás megrendelést indíthat, megtekintheti szolgáltatása adatait és azok díjait, ellenőrizheti számlaegyenlegét és a tranzakciótörténetet, valamint számlaegyenlegét rendezheti. A vonatkozó adatkezelések tekintetében a Invitel saját ügyfelei vonatkozásában az alábbiak szerint jár el.

Miként kezeli az Invitel az érintettek személyes adatait a DIGI Ügyfélkapu regisztrációval összefüggésben?
A DIGI Ügyfélkapun történő regisztráció az Invitel ügyfelei számára önkéntes, arra az érintett előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján van lehetőség. Az Invitel az Ügyfélkapu regisztrációs adatokat törlési kötelezettsége teljesítéséig (adatkezelési cél megszűnéséig, hozzájárulás visszavonásáig, illetve a törléshez, tiltakozáshoz való jog gyakorlásáig) kezeli.

Miként kezeli az Invitel a személyes adatokat az Ügyfélkapu ügyintézéssel kapcsolatban?
A DIGI Ügyfélkapu alapvetően a telefonon vagy személyesen történő adatkezelés helyettesítésére jött létre, az így végzett tevékenységek egyszerű, gyors, online alternatíváját jelenti. A vonatkozó személyes adatok kezelése tehát az Invitel és az érintett közötti előfizetői szerződés teljesítésén (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapul. Az Invitel az így felhasznált adatokat legfeljebb a szerződés megszűnését követő 1 évig kezeli.

10. Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzési kötelezettség

Milyen kötelezettség terheli az Invitelt a bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzéssel összefüggésben?
Az Invitel egyes, adatkérésre jogosult szervek – bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, illetve az előkészítő eljárást folytató szerv, valamint nemzetbiztonsági szolgálat – részére feladataik ellátásának biztosítása céljából történő adatszolgáltatás teljesítése érdekében megőrzi az előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, annak nyújtásával összefüggésben meghatározott adatokat. Erre az Invitel az Eht. 159/A. §-a alapján köteles, így az adatok megőrzése kötelező adatkezelésnek (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont) minősül. Az Invitel az adatszolgáltatás részletfeltételeiről külön megállapodásokat köt az érintett szervekkel.

Meddig kell az adatokat megőrizni?
Az Invitel az adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében az egyes adatokat az előfizetői szerződés megszűnését követő, illetőleg az adatok keletkezését követő egy évig, emellett az Invitel a sikertelen hívások során előállított vagy kezelt adatokat azok keletkezését követő fél évig köteles megőrizni (Eht. 159/A. § (3) bekezdése szerinti megőrzési idők).

11. Címzettek

Az Invitel az érintettekre vonatkozó személyes adatokat harmadik személyek, más szolgáltatók, szervek vagy szervezetek csak akkor teszi hozzáférhetővé, amennyiben azt törvényes cél szükségessé teszi, és ha ahhoz az Invitel megfelelő jogalappal rendelkezik.

Milyen szervek vagy szervezetek részére továbbíthatók törvényi kötelezettség alapján személyes adatok?
Az Invitel az érintett személyes adatait az alábbiakban meghatározott címzettek részére csak akkor teszi hozzáférhetővé, ha ezt számára az elektronikus hírközlési jogszabályokban rögzített adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése egyértelműen szükségessé teszi:

 1. az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, előkészítő eljárást folytató szerv, közigazgatási szerv, valamint a nemzetbiztonsági szolgálat;
 2. Magyar Nemzeti Bank;
 3. Gazdasági Versenyhivatal;
 4. a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzők;
 5. a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek;
 6. végrehajtó;
 7. Központi Statisztikai Hivatal;
 8. szabálysértési hatóság;
 9. felügyeleti szervek.

Tekintettel arra, hogy a fenti szervek részére történő, törvényben meghatározott személyes adatok továbbítására az Invitelt terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében van szükség, ezért az adattovábbítás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Milyen feltételekkel adhatják át az elektronikus hírközlési szolgáltatók egymásnak az adatokat?
Időlegesen az Invitel hozzáférhetővé tehet egyes személyes adatokat más elektronikus hírközlési szolgáltatók részére is a következő esetekben:

 1. A DIGI csoport másik tagja részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján jogos érdekből, a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében;
 2. a számhordozás esetében az átadó és az átvevő szolgáltató közötti adatátadás során, a számhordozhatóság biztosítása céljából, az előfizetői szerződés teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont);
 3. az Eht. 162. § (4) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatóknak az országos belföldi tudakozó nyújtása, valamint az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele céljából (az érintett hozzájárulása alapján);
 4. MindigTV szolgáltatás kapcsán az Antenna Hungária Zrt. részére (az érintett hozzájárulása alapján).


Milyen adatfeldolgozók vesznek részt az adatkezelésben?
Az alábbi adatfeldolgozók az Invitellel kötött szerződés alapján, az Invitel nevében és javára végzik az egyes adatkezelésekkel összefüggő tevékenységüket:

 1. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.;
 2. OTP Mobil Szolgáltató Kft. (OTP Simple Pay online fizetés kapcsán);
 3. telekommunikációs, híradástechnikai és IT feladatokat ellátó vállalkozások (Invitech ICT Services Kft.; 4ig Zrt.; Magyar Telecom Nyrt.; BEENIUS d.o.o.; Porion Zrt.; Netvisor Zrt.)


12. Adatbiztonság

Az Invitel kiemelt figyelmet fordít hálózatának és az ezen nyújtott szolgáltatások biztonságának garantálására, ennek érdekében a mindenkor elérhető legjobb szolgáltatás biztonsági technológiák közül az adott veszélyhelyzet, a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló események és fenyegetések, valamint az esetleges sebezhető pontok megfelelő kezeléséhez szükséges, a veszélyhelyzettel, illetve fenyegetésekkel szemben arányos védekezést lehetővé tevő technológiákat alkalmaz, illetve előfizetői számára ezek használatát ajánlja. Az Invitel garantálja, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek (rendelkezésre állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), az adatok változatlanok (adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága) legyenek.

Az Invitel milyen intézkedéseket tesz az adatbiztonság garantálása érdekében?
Az Invitel megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amellyel védi az előfizető személyes adatait többek között a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, nyilvánosságra hozástól vagy törléstől, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

Az Invitel ezen veszélyek minél hatékonyabb elhárítása érdekében fokozottan együttműködik a hasonló szolgáltatásokat nyújtó többi hírközlési szolgáltatóval, valamint hatóságokkal és egyéb közreműködő szervezetekkel.

Az Invitel a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Milyen esetekben és milyen csatornákon keresztül lehet az Invitel-hez fordulni adatvédelmi incidens/előfizetői személyes adatok megsértésének bejelentésével kapcsolatban?
Az Invitel által kezelt egyes személyes adatokkal összefüggésben az érintettek az adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, módosítása, jogosulatlan felfedése, nyilvánosságra hozatala, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés esetén a második pontban részletezett elérhetőségeken túlmenően a speciálisan erre a célra fenntartott, adatkezeles@invitel.co.hu e-mail címen keresztül is fordulhatnak bejelentéssel az Invitelhez.


Invitel Távközlési Zrt.

 

Powered by Froala Editor